fbpx

Versmelt met de natuurlijke cycli

Het eerste hoogfeest start bij Ram

Dit is het teken waarbij krachtige mentale impressies komen vanuit het Hogerer Zelf die de persoonlijkheid in dynamische initiatieven brengt, als het kan corresponderen met de hogere impulsen. Ram is het teken waarin het Hogere Zelf een nieuwe cyclus van activiteit begint.

Kwaliteiten: Initiatiefzin, pioniersgeest, onafhankelijkheid, assertiviteit, leiderschap, dynamische energie, geïdealiseerde kracht, de kracht om in het leven te roepen.

Valkuilen: impulsief, agressief, strijdlustig, ongeduldig, gebrek aan verzoening, onrealistische inschatting.

 

Het teken Ram verspreidt de eerste en zevende straal. De planeten verbonden met Ram zijn Mars (orthodox), Mercurius (esoterisch) en Uranus (hiërarchisch) verspreidend respectievelijk straal 6, straal 4 en straal 7.

 

Spirituele mantram: Ik kom tevoorschijn en uit het gebied van het denkvermogen regeer ik.

Ontwikklingsmantram: En het Wood zei; laat de vorm weer worden opgezocht
Onontwikkelde mens: Blinde niet-gerichte ervaring. Instinctieve reactie.

Ontwikkelde mens: Gerichte persoonlijke inspanning.

Discipel of Ingewijde: Herkenning en werken met het Plan. De Wilskracht.

 

Met deze beschouwing openen we een reeks overwegingen die bedoeld zijn voor gebruik bij groepsmeditatie, en wel voor elke Volle-Maan-periode

Velen over de hele wereld, ervaren de waarde van meditatie; daarom dan ook is er een toenemende erkenning van de kracht van groepsmeditatie. Groepsmeditatie, gedaan als handeling van dienst, kan die geestelijke energieën oproepen, ontvangen en uitdelen, die het hoogste in de mens beroeren en hem inspireren.
De energieën van Licht, Liefde en de Wil-ten-Goede zijn altijd beschikbaar voor degenen die hiermee contact kunnen maken in meditatie, doch er zijn in de stroom van spirituele energieën cycli van eb en vloed, waarmee zowel enkelingen als groepen bewust kunnen samenwerken. Eén van de grote energie-cycli hangt samen met de fasen van de maan. Deze cyclus bereikt zijn piek ten tijden van de Volle Maan. Derhalve is dit de periode waarin het kanaliseren van deze  energieën door middel van groepsmeditatie, op een unieke wijze effectief kan zijn.

Tegenwoordig komen in de hele wereld; terwijl van dit meditatiewerk tijdens de Volle-Maan-periode, talloze groepen van dienst regelmatig bijeen. De maan zelf heeft geen werkelijke invloed op het werk, maar haar volledig verlichte schijf is een aanwijzing voor de vrije en ononderbroken éénijnigheid tussen onze planeet en de zon, de bron van energie voor al het leven op aarde; voor het fysieke bewustzijn, voor de ziele-gewaarwording en voor het geestelijk leven. Gedurende deze tijd kan de mens God, de Schepper en het Centrum van Leven en Intelligentie, zeer beslist naderen.

In de kringloop van het jaar zijn er twaalf van deze gelegenheden voor groepsmeditatie; voor elk sterrenbeeld apart een gelegenheid. Na jarenlang werk door een groeiend aantal groepen en enkelingen, zijn deze maandelijks terugkomende gelegenheden nu bekend geworden als ‘Festivals’; elk feest met haar eigen en speciale hoedanigheid en effect, afhangend van het zodiakale teken waarin de zon staat. Van deze twaalf feesten worden er drie als Grote Feesten beschouwd en deze vormen hoogtepunten in de jaarcyclus. Deze drie Hoofd feesten zijn:

Het Paas-Feest (tijdens de volle maan in Ariës)

Het Wesak-Feest (tijdens de volle maan in Taurus)

Het Feest van Goede Wil (tijdens de volle maan in Gemini)

Zij vallen in drie opeenvolgende maanden en leiden tot een het gehele jaar voortdurende geestelijke inspanning die zich ook over de overige maanden uitstrekt, waarin de negen kleinere feesten vallen. Door gedurende vele jaren gestadig volgehouden meditatiewerk bewerkstelligen deze Feesten een subjectieve verankering van de geestelijke energie in het bewustzijn der mensen. Zij presenteren een fundamenteel goddelijk doel, dat in de vervulling zal kunnen aan, wanneer de verschillende godsdiensten, elk op z’n eigen wijze, maar tezamen en gelijktijdig, de unieke jaarlijkse nadering van de mens tot God en van God tot de mens, erkennen en waarnemen.

In de toekomst zullen alle geestelijk georiënteerde mensen dezelfde heilige dagen vieren. Dit zal een gelijktijdige aanroep, een samensmelting van de geestelijke hulpbronnen en een verenigde spirituele inspanning teweeg brengen. De kracht hiervan zal duidelijk zijn.

Nu is de tijd genaderd van de viering van het Paasfeest en niet uitsluitend als een Christelijk Feest vieren we dit, doch als een planetair gebeuren, waaraan iedereen, ongeacht zijn godsdienst, kan deelnemen, want de Christus behoort aan alle mensen, en is in alle wereldreligies dezelfde ‘Grote Entiteit’.

Het Paasfeest is het Feest van de verrezen Christus, de Leraars van alle mensen en het Hoofd van de Geestelijke Hiërarchie van de Planeet, dat natuurrijk dat wij kennen onder de naam van ‘het Rijk der Zielen’ of het Koninkrijk Gods. De Christus is de uitdrukking en belichaming van de Liefde van God. Op het Paasfeest wordt de nadruk gelegd op de aard van Gods Liefde als een levende, stralende Kracht.

De krachten, die de krachten van de Wederopbouw worden genoemd, zijn speciaal werkzaam tijdens de periode van het Paasfeest. Deze krachten stromen vanuit het Denken van God zij zijn verbonden met het beginsel van intelligentie in de goddelijke aarde en zij stimuleren het intellect ind e mens. Dit type energie is uitzonderlijk scheppend van aard. Het is een zich op de massa richtende energie, die de intelligentie van de mensheid als geheel, stimuleert. Deze energie bevordert het denken van de mensen, doet hen plannen maken en maakt hen ondernemend. Zij werkt noch het goede noch het kwade in de hand, zij activeert eenvoudig het denken der mensen en spoort hen zo aan tot intelligent handelen.

De aard van de werkzaamheden is uiteraard afhankelijk van het type van denkvermogen van hen die reageren op deze krachten van wederopbouw en zal worden bepaald door het punt in de evolutie waar de werkers staan, door de achtergronden van hun ras en nationaliteit, de achtergronden van hun ras en nationaliteit, hun tradities, godsdienst en beschaving. Tegenwoordig zijn deze krachten in alle landen werkzaam en zij hebben nog te kampen met de aanvangsmoeilijkheden waarmee elke vernieuwing gepaard gaat, doch zij zullen uiteindelijk zeker tot een reorganisatie van het nationale leven leiden. De gevolgen zijn in de eerste plaats van stoffelijke aard. Het doel is in het stichten van de Nieuwe Aarde en het leveren van uiterlijke bewijzen van instroming van Nieuw Leven.

Sprankelend Geestelijk Leven en datgene wat ‘het overvloediger leven’ wordt genoemd, zijn de belangrijkste kenmerken van dit Paasfeest. De mensheid is door een lange cyclus van duisternis, dood en vernietiging heen gegaan. Het Christendom heeft Christusfiguur uitgebeeld in ‘Bloed in kruisiging’. Doch  de mensheid moet zich realiseren dat de Christus een levende Tegenwoordigheid is en dat zij vandaag een nieuw Tijdperk binnengaat.

De nieuwe wereld zal het Licht, de Liefde en de Kennis van God in een progressieve openbaring tot uitdrukking brengen, en dit zal zeven gevolgen tot resultaat hebben:

  1. Aan de werelddiscipelen en ingewijden onder de mensen zal de kracht tot werken gegeven worden, zodat zij wijs en doeltreffend het proces van wederopbouw zullen kunnen leiden.
  2. De Wil-tot-Liefhebben zal overal alle mensen van goede wil stimuleren, waardoor langzamerhand alle haat overwonnen zal worden. De innerlijke drang in de mens om op basis van samenwerking in vrede te co-existeren is reeds aanwezig en is gevoelig voor bezieling en activering.
  3. De Wil-tot-Handelen zal de intelligente mensen over de hele wereld ertoe brengen die activiteiten te ontplooien, die de grondslag zullen leggen voor een nieuwe betere en gelukkiger wereld.
  4. De Wil-Tot-Samenwerken zal gestadig toenemen. De mensen zullen naar de juiste inter-menselijke verhoudingen verlangen; ze zullen deze eisen als de enige natuurlijke wijze van leven beschouwen.
  5. De Wil-tot-Weten en tot correct scheppend denken zal een belangrijke eigenschap van de grote massa worden.
  6. De Wil-tot-Volhouden zal een algemene eigenschap der mensen worden, deze Wil-tot-Volhouden als sublimatie van het oerinstinct tot zelfbehoud. Dit zal leiden tot een onwankelbaar geloof in de idealen door de Hiërarchie voorgehouden en tot het aantonen van onsterfelijkheid.
  7. De Wil-tot-Organiseren zal het proces van opbouw bevorderen dat onder rechtstreekse leiding van de Hiërarchie ten uitvoer zal worden gebracht. De verbinden energie zal de kracht van de Wil-ten-Goede van de werelddienaren zijn plus de hierop reagerende kracht van de goede wil van de mensheid.

Op het paasfeest worden de krachten die ons in staat stellen het leven te transformeren en goed en creatief te leven, overvloediger aan de mensheid ter beschikking gesteld. Heel de evolutie streeft ernaar het Goede, het Ware en het Schone te openbaren. Deze drie grondprincipes komen overeen met de drievoudige planetaire functie van de Christus, zijnde: ‘de Weg, De Waarheid en het Leven’. Deze fundamentele Christus-waarden leven in alle mensen.

In onze meditatie kunnen we samenwerken met de doeleinden van de Wereld-Goede-Wil in het nieuwe tijdperk, met name het vestigen van juiste menselijke verhoudingen en het stichten van wereldvrede. We kunnen onze harten en ons bewustzijn wijd openen voor de Krachten van Wederopbouw in werking stellen door tijdens groepsmeditatie de beschikbare energieën helder en duidelijk te richten, hierbij de Grote Aanroep als brandpunt gebruikend.

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Scroll naar top