fbpx
Loading Events

« All Events

Magic Samothraki: Re-Connect Inner-Outdoor Nature

4 June 2022 - 19 June 2022

€350,00 – €1 997,00
Soulpath bergwandeling Samothraki Fengare

Ruben & het eiland helpen je op een zachte, directe manier om je schaduwen onder ogen te zien, zodat je ze kunt transformeren in kwaliteiten.

Deelneemster Samothraki 2017 Tweet

Samothraki, eiland van liefde en vruchtbaarheid, is een oude inwijdingsplaats en bekend om zijn zuiverend effect.

Ruben: “Door de prachtige natuur op het magische kristaleiland met bossen, warmwaterbronnen en bergen, de gezellige warmte en de verfrissende zeebries, de afkoeling op één van de ontelbare schaduwplekken, pootje baden, zwemmen of onderdompelen bij de watervallen en kristal ‘privé’ stranden, helpen we jou dichter bij jouw eigen natuur, jouw kern te brengen waardoor jouw Hart meer open komt te staan. Je gaat voelen wat in jouw leven belangrijk is. Doorheen de meditaties en Lu Jong Yoga op de diverse krachtplekken en oude inwijdingsplaatsen waar ik jullie graag meeneem, krijg jij de Kracht terug om na de reis jouw leven te herorganiseren, zodat jij vanuit Zelfliefde dichter komt te leven bij het Leven dat je in werkelijkheid Waard bent te leven, een leven dieper verbonden met Moeder Aarde.

Door een gezond evenwicht tussen ontspanning, natuur, heling, Tibetaanse bewegingsleer, meditatie, teachings op diverse krachtplekken en de kristalenergie van het eiland, ontstaat dieper contact met je ware Zelf. Een voedingsbodem voor elke Ziel in openbaring en therapeut in het werkveld.

Ruben Dewulf, die sinds 2013 naar dit magische Griekse eiland gaat: “Het eiland en ik helpen jou dichter bij jouw eigen natuur te komen waardoor jouw Hart meer opent. Daardoor ga je voelen wat er essentieel is in jouw leven, kom je bij je kracht om zo jouw leven te her-organiseren. Zodat jij vanuit Zelfliefde dichter komt bij het Leven dat je in werkelijkheid Waard bent te leven.”

This actvity’s are on the program:

 • Lu Jong (Tibetan Movement) – > 23 excercices
 • Soft Tsa Lung
 • Fire breathing
 • Boat or Mountain trip to Vatos (3-day regenarate back to purity nature with fasting)
 • Boattrip arround the Iland (optional)
 • Mountain trips to many springs and waterfalls, also to the old Initiation portal
 • Deap meditations on powerfull places, Full moon meditation on the Fengaré (Moon) Mountain
 • Teaching about (and Reünion) with the Higher Self
 • Nature Healing Circle
 • 7-Ray Esoteric Psychology connected with 7 powerfull places on the Iland
 • Teachings about the Ancient Mystics of the Iland (Sanctuary of the Great Gods & Kaveirian Mysteries)
 • Relaxing and delicous eating as fasting & purification
 • Consciously connecting with the subtle consciousnesses of the different kingdoms of nature
 • Connecting deeper and very consciously with Mother Earth
 • 1 personal Healing – Inner Coaching you get (read my CV to know what I have to offer)
 

Pluspunten

 • Diepe Teachings van een ervaren lesgever, Ruben kent het eiland door en door. 
 • Bezoek aan veel verschillende Krachtplekken
 • Aanleren van Lu Jong Yoga en Meditatie technieken die thuis toepasbaar zijn en gemakkelijk te integreren
 • Esoterische Psychologie + stralenanalyse. Wat zijn jouw unieke stralen?
 • Prachtige natuur: bergen, zee, zon, warmte, koelte, uitwaaien, warmwaterbron, watervallen, bergen…
 • Het is een verrijking voor de rest van je leven. Transformatie en heling gegarandeerd. Nog dichter komen bij wie je in wezen bent.
 • Het eiland werkt zuiverend op het Heilig Been, het Bekken en de sexuele energie alsook de creativiteit.
 • Deze Spirituele Transformatie Reis is 100% holistisch: We werken zowel aan het fysieke, emotionele, mentale als aan het energetische lichaam.
 •  

Voor wie?

 • Deze reis is voor mensen die echt willen zakken in hun Ware Zelf
 • Mensen die tot een diepere zelfliefde willen komen, rust voor jezelf, weer helemaal opladen in verbinding met je innerlijke en uiterlijke natuur.
 • Als therapeut, coach, psycholoog leer je beter de verschillende energie lagen, lichamen van je cliënt herkennen. Alsook de kwaliteiten en valkuilen die hieraan gekoppeld zijn. Dit geeft je inzicht in de natuurlijke processen die jouw cliënt te gaan heeft.
Beluister de audio een stukje van mijn ervaring dat ik graag in alle kwetsbaarheid en openheid met je deel

Veelgestelde vragen

Hoe geraak ik op Samothraki?

Na betaling van het voorschot geef ik je alle praktische info mee.
Ik zorg samen met jullie graag voor de goedkoopste vluchten en boot.
Vliegtuig prijs tussen € 200 – € 550

Wat mag ik meebrengen voor deze reis?

Bescherming tegen de warmte, stevige stapschoenen, comfortabel rugzakje, zwemgerief met badhanddoek, slaapzak, slaaprolmat, kawee (regenjas)

(Inbegrepen) Wat heeft Ruben al voor jou voorzien?

 • Alle activiteiten (zoals hierboven staat aangegeven)
 • Overnachting met ontbijt in een mooi hotel dichtbij het strand.
 • Het hotel wordt volledig afgehuurd. Het hele domein is privé voor onze groep, zwembad en uitgebreid vegetarisch ontbijt wordt voorzien + 1 avondmaal geschonken door onze gastheer Vasilis.
 • Tent of overdekkingszeil voor op Vatos
 • Yoga matjes

Algemene kosten (niet inbegrepen)

 • Vliegtuig Brussel – Alexandropolis (heen en terug): +- € € 200 – € 550
 • Boot Alexandropolis – Samothraki (heen en terug): +- € 18
 • Vervoer op het eiland: Speciaal voor onze groep heb ik een heel mooie prijs kunnen bekomen om een scooter te huren. (Waarom scooter je ervaart het wind element veel krachtiger.)Je kan een scooter voor jezelf huren of je kan die delen met iemand anders:
  – €…/persoon als je er alleen mee wil rijden
  – € …/persoon als je de scooter met iemand anders wil delen
 • Boat arround the Iland (+- 20€/pers)

Zakgeld

Neem zeker een €250 à €500 zakgeld mee (afhankelijk van hoeveel je zelf graag uitgeeft voor eten…).

Hoe kan ik de organisator bereiken als ik vragen heb?

tel: 0(032)485910046
per email: ruben@soulpath.be

Betalingsvoorwaarden

Vooraleer u definitief inschrijft, zullen we eerst een intakegesprek doen.

Early bird (untill 31/10/2021): max 12 people

 

Enkele getuigenissen

Beslis je om mee te gaan dan volgt er nog een skype of zoom gesprek, waarin het duidelijk wordt of de reis helemaal geschikt is en of je past in de groep.
Daarna kan je je ticket aankopen op deze pagina.

Er ontstaat immers transformatie en het is belangrijk dat ik weet of we hier samen klaar voor zijn.
Waarom zeg ik we. Binnen het individueel gebeuren is het een groepsproces.

De kristalenergie van het eiland, de innerlijke vuren zorgen ervoor tijdens deze spirituele reis, dat er ego stukjes afsterven. Dat is wat het transformerend maakt aslook de diepe helende her-verbinding met Moeder Aarde. Eigenlijk zijn we steeds verbonden. Betere verwoording is dan ook: “Meer bewust verbonden met Moeder Aarde.”

Samothraki, island of love and fertility, is an ancient site of initiation and known for its purifying effect.

Ruben: “Because of the beautiful nature on the magical crystal island with forests, hot springs and mountains, the cozy warmth and the refreshing sea breeze, cooling off in one of the countless shady spots, paddling, swimming or submerging at the waterfalls and crystal ‘private’ beaches , we help you closer to your own nature, to bring your core so that your Heart becomes more open. You will feel what is important in your life. Through the meditations and Lu Jong Yoga at the various power places and old initiation places where I If you like to take it with you, you will get the Power back to reorganize your life after the journey, so that you come closer to the Life that you are in reality Worth living, a life more deeply connected with Mother Earth.

Through a healthy balance between relaxation, nature, healing, Tibetan movement theory, meditation, teachings at various power places and the crystal energy of the island, deeper contact with your true Self is created. A breeding ground for every Soul in revelation and therapist in the field.

Ruben Dewulf, who has been going to this magical Greek island since 2013: “The island and I help you get closer to your own nature, so that your Heart opens more. This makes you feel what is essential in your life, you come to your power in order to re-organize your life. So that from Self-love you come closer to the Life that you are in reality Worth living.”

This actvity’s are on the program:

 • Lu Jong (Tibetan Movement) – > 23 excercices
 • Soft Tsa Lung
 • Fire breathing
 • Boat or Mountain trip to Vatos (3-day regenarate back to purity nature with fasting)
 • Boattrip arround the Iland (optional)
 • Mountain trips to many springs and waterfalls, also to the old Initiation portal
 • Deap meditations on powerfull places, Full moon meditation on the Fengaré (Moon) Mountain
 • Teaching about (and Reünion) with the Higher Self
 • Nature Healing Circle
 • 7-Ray Esoteric Psychology connected with 7 powerfull places on the Iland
 • Teachings about the Ancient Mystics of the Iland (Sanctuary of the Great Gods & Kaveirian Mysteries)
 • Relaxing and delicous eating as fasting & purification
 • Consciously connecting with the subtle consciousnesses of the different kingdoms of nature
 • Connecting deeper and very consciously with Mother Earth
 • 1 personal Healing – Inner Coaching you get (read my CV to know what I have to offer)

Pros

 • Deep Teachings from an experienced teacher, Ruben knows the island through and through
 • Visit to many different Power places
 • Learning Lu Jong Yoga and Meditation techniques that are applicable at home and easy to integrate
 • Esoteric Psychology + Ray Analysis. What are your unique rays?
 • Beautiful nature: mountains, sea, sun, warmth, coolness, fresh air, hot spring, waterfalls, mountains…
 • It is an enrichment for the rest of your life. Transformation and healing guaranteed. Getting even closer to who you really are.
 • The island has a purifying effect on the Sacred Bone, Pelvis and sexual energy as well as creativity.
 • This Spiritual Transformation Travel is 100% holistic: We work on the physical, emotional, mental as well on the energetic body.

For Who?

 • This journey is for people who really want to sink into their True Self.
 • People who want to come to a deeper self-love, rest for yourself, completely recharge in connection with your inner and outer nature.
 • As a therapist, coach, psychologist you learn to better recognize the different energy layers, bodies of your client. As well as the qualities and pitfalls associated with it. This gives you insight into the natural processes that your client has to go through.

Frequently Asked Questions

How do I get to Samothraki?

 • After payment of the advance I will give you all the practical information.
  I will gladly arrange the cheapest flights and boat together with you.

What can I bring for this trip?

Protection against the heat, sturdy walking shoes, comfortable backpack, bathing suit with bath towel, sleeping bag, sleeping roll mat, kawee (raincoat)

(Included) What has Ruben already provided for you?

 • All activities (as indicated above)
 • Overnight stay with breakfast in a nice hotel close to the beach.
  The hotel is fully rented. The entire domain is private for our group, swimming pool and extensive vegetarian (or vegan) breakfast is provided
 • 1 evening meal served by our host Vasilis. (fresh and cooked in the outdoor wooden stofe)
 • Tent or cover for Vatos (Isolated beach with three’s for shadow)
 • Yoga mats

General costs (not included)

 • Plane Brussels – Alexandropolis or Thessaloniki(round trip): +- €200 – €55
  (I don’t promote Ryanair.)
 • If you come from another country please email me for info
 • Boat Alexandropolis – Samothraki (round trip): +- € 18
 • Transport on the island: Especially for our group I was able to get a very nice price to rent a scooter. (Why scooter you experience the wind element much more powerful.) You can rent a scooter for yourself or you can share it with someone else:
  – €…/person if you want to drive it alone
  – € …/person if you want to share the scooter with someone else
 • Boat around the Island (+- 20€/pers)

Pocket money

Be sure to bring €250 to €500 in pocket money (depending on how much you like to spend on food…).

How can I contact the organizer if I have questions?

tel: 0(032)485910046
by email: ruben@soulpath.be

Terms of payment

Before you register definitively, we will first do an intake interview. 

Early bird (untill 31/10/2021): max 12 people

Normal price teachings & guidance, workshops,c hotel + breakfast: +- € 1997

Price go up after 01/02/2022

Als je je inschrijft vóór 09/01/2022 krijg je sowieso een early bird korting. Als je een voorschot betaalt, krijg je een kleine korting, als je het volledige bedrag betaalt, krijg je een grote korting.

If you decide to come along, a skype or zoom conversation will follow, in which it will be clear whether the trip is completely suitable and whether you fit into the group.
You can buy your ticket on this page.

After all, transformation is taking place and it is important that I know whether we are ready for this together.
Why do I say we. Within the individual event it is a group process.

The crystal energy of the island, the inner fires cause ego pieces to die during this spiritual journey. That is what makes it transformative as well as the deep healing reconnection with Mother Earth.
In fact, we are always connected. A better wording is therefore: ‘Consciously connected with Mother Earth’.

Details

Start:
4 June 2022
End:
19 June 2022
Cost:
€350,00 – €1 997,00
Event Categories:
, ,
Event Tags:
, , , , , , , ,

Venue

Samothraki
Therma
Samothraki, Evros Greece
+ Google Map

Tickets

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
Magic Samothraki - Very Early Bird 15% off
Normal price 1997€ Pay full amount, get 15% discount you save €299,55
1 697,45
0 available
Sold Out
Magic Samothraki - Early Bird 10% off
Normal price 1997€ Pay full amount, get 10% discount you save €199,70 Geldig tot 09/01/2022
1 797,30
4 available
Magic Samothraki - Early Bird - 5% off
Normal Price 1997€ Pay halve price, get 5% discount you save €99,85 Paying 2x €948,58 - Geldig tot 09/01/2022
948,45
3 available
Samothraki 2022 - Early Bird (paying small piece)
Normal price €1997 Pay €350 to secure your place After you payed €350 stil open €1647 - Geldig tot 28/02/2022
350,00
3 available
Magisch Samothraki - Price Ticket untill 28/02/2022
This is the price ticket after the Early Bird Discount from 09/01/2022 untill 28/02/2022 After 28/02 the price will rise with 100€ every month
1 997,00
Unlimited

2 thoughts on “Magic Samothraki: Re-Connect Inner-Outdoor Nature”

 1. hallo Ruben,
  mijn interesse is heel sterk voor deze reis. Natuurlijk moet ik doorgeven dat ik niet gevaccineerd ben. Zal dat een probleem kunnen vormen om mee te doen? Alvast bedankt,
  Mila Pavlova
  mila.ldb@hotmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top