Artikel 1. Algemeen

Soulpath Vzw staat ingeschreven in Bemortel 24, 2860 Sint-Katelijne-Waver, België, hierna te noemen Soulpath. Deze voorwaarden gelden voor alle website’s die worden beheerd van de Soulpath.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Voorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

Artikel 3. Overeenkomsten

Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van een inschrijving, registratie en of aankoop van een product door een klant. Soulpath is gerechtigd inschrijvingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een inschrijving niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant meegedeeld. Door het registreren op soulpath.be of andere website’s van Soulpath en of aankopen van een product of dienst, gaat de klant (member) automatisch akkoord met registratie op onze desbetreffende nieuwsbrieven. Soulpath zullen de gegevens van de klant nooit voor andere doeleinden gebruiken of doorverkopen. Elke klant kan zich altijd gratis en eenvoudig afmelden van de nieuwsbrieven door op de url te klikken onderaan de ontvangen e-mail. (zie verder onze anti-spam beleid en Privacy reglement)

Artikel 4. Prijzen en andere tarieven

4.1 De bij de cursus(sen) en producten genoemde prijs is in euro’s, zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld. Eventuele verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen.

4.2 In sommige gevallen is sprake van actieprijzen. Actieprijzen zijn slechts gedurende een bepaalde periode geldig zolang de actie loopt. Op deze prijzen kan voor of na de bepaalde periode geen aanspraak worden gemaakt.

4.3 Soulpath kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke zet- of drukfouten. Aan onjuiste prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 5. Betalingen

5.1 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het inschrijvingsproces. Aan de inschrijving van een klant kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld.

5.2 De klant geeft Soulpath toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

Het intellectuele en industriële recht en alle eventueel mogelijke auteurs- c.q. eigendomsrechten van trainingsinhoud en studiemateriaal berust bij Soulpath of de oorspronkelijke rechthebbende. Vermenigvuldiging of ingebruikgeving aan derden van (delen van) de cursusinhoud en/of studiemateriaal is niet toegestaan zonder daartoe schriftelijke toestemming van Soulpath of de oorspronkelijke rechthebbende te hebben verkregen.

Artikel 7. Bedenktijd (Niet Goed Geld Terug Garantie)

7.1 Soulpath hanteert een bedenktijd (herroepingsrecht) van 14 dagen tenzij nadrukkelijk anders wordt vermeldt per dienst of product.

7.2 In het kader van deze bedenktijd mag de klant, indien de klant het product of online cursus om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, zijn/haar account (inschrijving) binnen 2 weken annuleren.

7.3 Indien de klant gebruik maakt van de bedenktijd zal Soulpath het reeds betaalde bedrag binnen zestig dagen aan de klant terug betalen, met uitzondering van de eventueel gemaakte kosten van materialen of inkoop training. Soulpath behoudt het recht om te vragen naar de redenen van annuleren.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

Soulpath is niet aansprakelijk voor de schade aan eigendommen van klant en derden, en evenmin aansprakelijk voor overige schade, waaronder mede begrepen studie- of bedrijfsstagnatie. De klant vrijwaart Soulpath tegen alle aanspraken van derden terzake.

Artikel 9. Overmacht

Soulpath heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de inschrijving van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat Soulpath gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing Arrondissement Mechelen.

10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in België.

Disclaimer voor soulpath.be

Soulpath, hierna te noemen Soulpath, verleent u hierbij toegang tot soulpath.be(“de Website”) en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

Soulpath behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Soulpath spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Soulpath.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Soulpath. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Soulpath nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Soulpath.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Soulpath, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.